ซอฟต์แวร์วัดขนาดเม็ดอาหารสัตว์ (สายวัด) 
นักวิจัย  
คุณรุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1001000855 เรื่อง อุปกรณ์และวิธีการวัดขนาดวัตถุเพื่อการควบคุมคุณภาพการผลิตอาหารสัตว์โดยใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาพ (Apparatus and Method for Size Inspection in Feed Manufacture by Image Processing) ยื่นคำขอวันที่ 10 มิถุนายน 2553
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1001006933 เรื่อง วิธีการจำแนกวัตถุวงกลมและวัตถุสี่เหลี่ยมโดยใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาพ (Method for Discriminating between Irregular Circle and Rectangle in Noisy Image) ยื่นคำขอวันที่ 24 มิถุนายน 2553
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1101001314 เรื่อง วิธีการหาตำแหน่งแกนตั้งและแกนนอนของวัตถุรูปร่างสี่เหลี่ยมอัตโนมัติ (Method for Automatic Orientation Detection of Rectangular Shape) ยื่นคำขอวันที่ 28 กรกฎาคม 2554
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 12010062074 เรื่อง วิธีการจำแนกวัตถุวงกลมและวัตถุสี่เหลี่ยมอัตโนมัติด้วยการแปลงเรดอน ยื่นคำขอวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
งานวิจัยนี้เกิดจากการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิชันมาใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์น้ำ เช่น อาหารกุ้ง ปลา และกบ โดยทั่วไปในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพการผลิตของอาหารสัตว์ จะต้องมีการวัดขนาดอาหารเม็ดให้ได้ขนาดที่มีมาตรฐาน โดยใช้แรงงานคนในการสุ่มวัดทีละเม็ด ทำให้ต้องสูญเสียเวลาและแรงงานเป็นอย่างมาก ถ้าหากมีเครื่องมือช่วยตรวจสอบคุณภาพอัตโนมัติแทนที่แรงงานมนุษย์ จะช่วยลดเวลาการทำงานและทำให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซอฟต์แวร์วัดขนาดถูกพัฒนาเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบคุณภาพการผลิตในอาหารสัตว์โดยใช้เทคโนโลยีภาพและช่วยปรับปรุงหรือแทนที่กระบวนการทำงานแบบเดิมให้สะดวกและได้มาตรฐานขึ้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ซอฟท์แวร์ช่วยวัดขนาดวัตถุเพื่อการควบคุมคุณภาพการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาพ แบบ CCD (Charged-coupled device) โดยภาพวัตถุจะถูกบันทึกเพื่อใช้ในการวิเคราะห์รูปร่าง จนได้ขนาดความกว้างและความยาวของวัตถุแต่ละเม็ด พร้อมทั้งสรุปขนาดของวัตถุอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ อีกทั้งยังวิเคราะห์และสรุปรายงานการตรวจสอบคุณภาพได้อีกด้วย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์ 0 2564 6700 ต่อ 1324
Email sasin.chaowanakul@tmc.nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ซอฟต์แวร์วัดขนาดเม็ดอาหารสัตว์ (สายวัด) "