หัวเชื้อจุลินทรีย์ชนิดผงสำหรับหมักวัตถุดิบอาหารสัตว์
นักวิจัย  
ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ในการเลี้ยงสัตว์ ทราบกันดีว่าจะมีต้นทุนค่าอาหารสัตว์มากกว่า 40% ดังนั้นหากเกษตรกรสามารถประหยัดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ จะส่งผลให้มีผลกำไรมากขึ้น ซึ่งในประเทศไทยมีวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่หลากหลาย สามารถนำมาเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ และนำมาเป็นอาหารสัตว์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการทำอาหารหมัก (Silage) โดยการใช้กลุ่มจุลินทรีย์ที่คัดเลือกเพื่อให้มีความสามารถในการหมักย่อยสลายได้ดีและผลิตเอนไซม์ที่มีประโยชน์เป็นวิธีการหนึ่งในการถนอมอาหารเพื่อรักษาสภาพไม่ให้เน่าเสียและเพิ่มคุณค่าโภชนะให้สูงขึ้น ซึ่งนอกจากจะสามารถประหยัดต้นทุนค่าอาหารยังช่วยในเรื่องการจัดการอาหารไว้ใช้ในฤดูแล้งได้อีกด้วย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
จุลินทรีย์ที่คัดเลือกเพื่อใช้หมักเป็นอาหารหมัก silage สูตรที่ได้จากงานวิจัย สามารถใช้หมักวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรได้หลากหลาย เช่น ฟางข้าว หรือแม้กระทั่งเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยเมื่อนำมาหมักด้วยจุลินทรีย์ทดลองเปรียบเทียบ พบว่าจะทำให้เปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีโปรตีนเพิ่มขึ้นเป็น 6-8 % ไขมันเพิ่มเป็น 2.5-3 % ซึ่งมีสารอาหารใกล้เคียงกับหญ้ารูซี่สด อีกทั้งยังสามารถหมักพืชประเภทแป้ง เช่น ฟักทอง มันสำปะหลัง เพื่อนำมาเป็นอาหารข้นได้ด้วย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพรรณทิพย์ สมมิตร
โทรศัพท์ 053-226264
Email phantip@nstda.or.th
สวทช.ภาคเหนือ

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "หัวเชื้อจุลินทรีย์ชนิดผงสำหรับหมักวัตถุดิบอาหารสัตว์"