โฟมยางที่มีส่วนประกอบของสารล่อแมลง
นักวิจัย  
นายนริศ ท้าวจันทร์
นายอรัญ งามผ่อนใส และคณะ
คณะทรัพยากรธรรม และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1703000670 ยื่นคำขอวันที่ 5 เมษายน 2560
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
โฟมยางธรรมชาติที่รูพรุนสูง ที่ทำหน้าที่กักเก็บและชะลอการปลดปล่อยสารล่อแมลงวันผลไม้ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้คือ 1) โฟมยางที่มีสารล่อแมลง 2) เป็นโฟมยางที่มีความพรุนสูง โดยโฟมยางที่มีสารล่อแมลงถูกเคลือบด้วยฟิลม์ยางเพื่อบังคับการปลดปล่อยสาร เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเกษตรกร ในการควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้และลดความเสียหายของผลผลิตในพื้นที่สวนของเกษตรกร
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
- การปลดปล่อยสารได้สม่ำเสมอและยาวนาน
- ราคาถูกกว่ารูปแบบอื่นๆ
- สามารถดัดแปลงใส่สารชนิดอื่น เพื่อล่อแมลงชนิดอื่นๆได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์ 074289337
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "โฟมยางที่มีส่วนประกอบของสารล่อแมลง"