สูตรน้ำมันหอมระเหยจากพริกไทยดำในการควบคุมศัตรูเห็ด
นักวิจัย  
ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน
ผศ.ดร.อำมร อินทร์สังข์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1201004243 ยื่นคำขอวันที่ 22 สิงหาคม 2555
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมที่จะมีการเพาะเห็ดเป็นการค้าเพื่อการบริโภคทั้งภายในและต่างประเทศหลายชนิด เกษตรกรเพาะเห็ดด้วยก้อนถุงพลาสติก แต่ปัญหาที่สำคัญยิ่งของการเพาะเห็ดในปัจจุบันคือ การระบาดของไรศัตรูเห็ด เช่น ไรไข่ปลา ไรดีด ไรลูกโป่ง และไรขาวใหญ่ ซึ่งไรเหล่านี้นอกจากจะเข้าทำลายเส้นใยในขั้นตอนต่างๆ ของการเพาะเห็ดให้เกิดความเสียหายแล้ว ยังเป็นพาหะทำให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อรา แบคทีเรีย และทำให้เกิดโรคต่างๆ ของเห็ดด้วย เป็นปัญหาหลักที่ทำให้เกษตรกรเกิดความเสียหายแก่ผลผลิตและอาจต้องเลิกกิจการไปอย่างถาวรได้ การใช้พืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติของการเป็นสารกำจัดไรศัตรูพืช เป็นแนวทางเลือกหนึ่งที่สามารถลดปัญหาการใช้สารเคมี สามารถพ่นสารสมุนไพรได้ขณะเปิดดอกเห็ด ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เกษตรกร และสภาพแวดล้อม
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
สูตรน้ำมันหอมระเหยจากพริกไทยดำในการควบคุมศัตรูเห็ด สามารถหาส่วนประกอบหลักในการผลิตได้ง่ายจากภายในชุมชน การใช้น้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรในการจำกัดไรศัตรูเห็ดไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อเห็ดที่ใช้ในการเพาะปลูก เป็นแนวทางเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งในการพัฒนารูปแบบการใช้ในสภาพฟาร์มให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อความสะดวก ลดความสูญเสีย เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้านเศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ปี พ.ศ. 2556

link รายการเส้นทางประเทศไทย ตอน นวัตกรรมสมุนไพรไทย กำจัดไรเห็ด 11 ก.ย. 60: https://youtu.be/saS0GXR2dWU
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณมินตรา ใจดี
โทรศัพท์ 02-3298212 ต่อ 17
โทรศัพท์มือถือ 0825999544
Email kmitl.tlo@gmail.com, kris@kmitl.ac.th
งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "สูตรน้ำมันหอมระเหยจากพริกไทยดำในการควบคุมศัตรูเห็ด"