กรรมวิธีการผลิตไดแคลเซียมฟอสเฟตแอนไฮดรัส (CaHPO4) จากเปลือกหอยแครง
นักวิจัย  
ผศ.ดร.บรรจง บุญชม
ผศ.ดร.นราธิป วิทยากร
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1201000727 ยื่นคำขอวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ไดแคลเซียมฟอสเฟตแอนไฮดรัส (CaHPO4) เป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง เบเกอรี่ หรืออาหารสัตว์ ซึ่งประเทศไทยมีความต้องการสารนี้ในปริมาณมาก มีการนำเข้าจากต่างประเทศหลายพันล้านตันต่อปี จึงส่งผลให้เกิดต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง กรรมวิธีการผลิตสารก่อนหน้ามีความซับซ้อน สูญเสียทั้งเวลาและต้นทุนวัสดุอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
กรรมวิธีการผลิต ไดแคลเซียมฟอสเฟตแอนไฮดรัส (CaHPO4) จากเปลือกหอยแครงสามารถลดต้นทุนการนำเข้าจากต่างประเทศ เปลือกหอยแครงเป็นวัสดุที่หาง่ายโดยทั่วไป เป็นการนำวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายในทางอุตสาหกรรม เป็นกรรมวิธีที่สะดวกรวดเร็ว ตลอดจนลดปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณมินตรา ใจดี
โทรศัพท์ 02-3298212 ต่อ 17
โทรศัพท์มือถือ 0825999544
Email kmitl.tlo@gmail.com, kris@kmitl.ac.th
งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "กรรมวิธีการผลิตไดแคลเซียมฟอสเฟตแอนไฮดรัส (CaHPO4) จากเปลือกหอยแครง"