กรรมวิธีการผลิตโมโนแคลเซียมฟอสเฟตโมโนไฮเดรต (Ca(H2PO4)2.H2O) จากเปลือกหอยแครง
นักวิจัย  
ผศ.ดร.บรรจง บุญชม
ผศ.ดร.นราธิป วิทยากร
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1201000728 ยื่นคำขอวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
โมโนแคลเซียมฟอสเฟตโมโนไฮเดรต (Ca(H2PO4)2 H2O) เป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น อาหารสัตว์ ปุ๋ย รวมไปถึง กระดูกเทียม ซึ่งมีต้นทุนจากการนำเข้าจากต่างประเทศสูง อีกทั้งกรรมวิธีการผลิตก่อนหน้ายังค่อนข้างใช้เวลา มีความซับซ้อน ต้องใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
กรรมวิธีการผลิต โมโนแคลเซียมฟอสเฟตโมโนไฮเดรต (Ca(H2PO4)2 H2O) จากเปลือกหอยแครง สามารถลดต้นทุนการนำเข้า เนื่องจากใช้เปลือกหอยแครงที่เป็นของเหลือทิ้งตามธรรมชาติ ทั้งยังเป็นกรรมวิธีที่สะดวกรวดเร็ว ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ตลอดจนมีความปลอดภัยในการผลิต
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณมินตรา ใจดี
โทรศัพท์ 02-3298212 ต่อ 17
โทรศัพท์มือถือ 0825999544
Email kmitl.tlo@gmail.com, kris@kmitl.ac.th
งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "กรรมวิธีการผลิตโมโนแคลเซียมฟอสเฟตโมโนไฮเดรต (Ca(H2PO4)2.H2O) จากเปลือกหอยแครง"