เตาเผาถ่านไม้ระบบแก๊สซิฟายเออร์ (Gasifier) ประสิทธิภาพสูง
นักวิจัย  
อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ โชติกิติพัฒน์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ประเทศไทยมีการนำเข้าถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) จากต่างประเทศและมีราคาสูง ซึ่งในความเป็นจริงประเทศไทยมีวัตถุดิบประเภทไม้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจำนวนมาก เกษตรกรมีการแปรรูปเป็นถ่านได้แต่เป็นถ่านประเภทหุงต้มคุณภาพต่ำที่มีราคาถูก ซึ่งเกิดจากขาดการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ นักวิจัยจึงได้ทำการพัฒนาเตาเผาถ่านที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถเผาถ่านไม้ที่มีอุณภูมิเกิน 1,000 องศาเซลเซียส ผลผลิตเป็นถ่านมีค่าความต้านทานไม่เกิน 100 โอห์ม สามารถนำไฟฟ้า และมีความคุณสมบัติในการดูดซับสารพิษในระดับมาตรฐาน
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เตาเผาถ่านไม้คุณภาพสูง สามารถอบด้วยความร้อนเกิน 1,000 องศาเซลเซียส โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าหรือแก๊ส มีขั้นตอนการเผาหรืออบง่าย ให้ถ่านคุณภาพสูง มีค่าอิมพิแดนซ์ต่ำกว่า 100 โอห์มจึงสามารถนำไฟฟ้า และมีค่าดูดซับสารพิษอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ โชติกิติพัฒน์
โทรศัพท์ 032618500 ต่อ 4831
โทรศัพท์มือถือ 0993654240
Email kittisak.cho@rmutr.ac.th, kittisaks45@gmail.com
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เตาเผาถ่านไม้ระบบแก๊สซิฟายเออร์ (Gasifier) ประสิทธิภาพสูง"