การบำบัดน้ำเสียจากแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนโดยกระบวนการทางชีวภาพด้วยสาหร่ายและไรแดง
นักวิจัย  
ผศ.ดร.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม
ผศ.ดร.วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 0901003592 ยื่นคำขอวันที่ 7 สิงหาคม 2552
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันกระบวนการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมนอกจากวิธีทางเคมีคือการเติมสารเคมีลงไปเพื่อตกตะกอนสารที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำทิ้ง ยังมีวิธีทางกายภาพร่วมกับเคมีเช่นระบบการเติมอากาศ (Aeration) เพื่อเติมออกซิเจนลงไปในน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง การจัดการและการบำบัดน้ำเสียภายในโรงงานตามกระบวนการที่กล่าวมานี้ เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีต้นทุนที่ต้องจ่ายด้านการใช้พลังงานเพื่อการจัดการน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือน

นอกจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียด้านเคมีและกายภาพที่ได้กล่าวมาแล้ว สำหรับน้ำเสียที่มีมีมาส่วนใหญ่มาจากวัสดุอินทรีย์ โดยเฉพาะวัสดุจากการเกษตร ยังมีวิธีการทางเลือกเพื่อการบำบัดน้ำเสียอีกทางหนึ่งคือกระบวนการทางชีวภาพซึ่งดัดแปลงมาจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสารอินทรีย์ตามธรรมชาติ โดยจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าสารอินทรีย์ที่เป็นองค์ประกอบของน้ำเสียนั้น สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเปลี่ยนเป็นแพลงตอนสัตว์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจชนิดต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย ซึ่งเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การบำบัดน้ำเสียจากแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนโดยกระบวนการทางชีวภาพด้วยสาหร่ายและไรแดง เป็นเทคโนโลยีที่ผลิตแพลงตอนสัตว์จากวัสดุเศษเหลือที่มีองค์ประกอบหลักเป็นสารอินทรีย์ โดยอาศัยการอินทีเกรต (Integrate) หรือผสมผสานหลักการทางเคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์เข้าด้วยกัน น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมที่มีการแปรรูปวัตถุดิบจากสารอินทรีย์ ได้แก่ อุตสาหกรรมที่มีวัตถุดิบจากการเกษตร การประมงและการเพาะเลี้ยง เมื่อศึกษาข้อมูลองค์ประกอบของน้ำเสียแล้วส่วนใหญ่มีองค์ประกอบที่สามารถถูกย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ แต่หากมีการปล่อยน้ำเสียที่เกิดขึ้นออกไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกโดยตรงโดยไม่มีการจัดการให้เหมาะสมการกระทำดังกล่าวก็จะสามารถส่งผลกระทบเชิงลบและสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมได้อยู่เสมอ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
โทรศัพท์ 074289321
โทรศัพท์มือถือ 0909707099
Email sitanon.a@psu.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "การบำบัดน้ำเสียจากแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนโดยกระบวนการทางชีวภาพด้วยสาหร่ายและไรแดง"