กรรมวิธีการตรวจสอบการปลอมปนข้าวหอมมะลิ
นักวิจัย  
รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1401000807 ยื่นคำขอวันที่ 8 มกราคม 2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
กรรมวิธีตรวจสอบการปลอมปนในข้าวหอมมะลิ ที่เป็นข้าวสาร โดยมีวิธีการขั้นตอน คือการเตรียมตัวอย่าง โดยการบดให้ละเอียด สกัดไขมันออกด้วยปิโตรเลียมอีเทอร์ จากนั้นทำให้ เกิดสีกับสารละลายไอโอดีน โดยมีการเติมสารละลายอื่น ๆ และขั้นตอนให้ความร้อนประกอบไป ด้วย เพื่อให้เกิดสีที่ชัดเจนก่อนนำไปเทียบกับแถบสีมาตรฐาน จะสามารถอ่านค่าปริมาณแอมิโลส ในตัวอย่างและประมารการปลอมปนของข้าวหอมมะลิด้วยข้าวพันธุ์อื่น ๆ ได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
กรรมวิธีตรวจสอบการปลอมปนในข้าวหอมมะลิ ที่เป็นข้าวสาร โดยมีวิธีการขั้นตอน คือการเตรียมตัวอย่าง โดยการบดให้ละเอียด สกัดไขมันออกด้วยปิโตรเลียมอีเทอร์ จากนั้นทำให้ เกิดสีกับสารละลายไอโอดีน โดยมีการเติมสารละลายอื่น ๆ และขั้นตอนให้ความร้อนประกอบไป ด้วย เพื่อให้เกิดสีที่ชัดเจนก่อนนำไปเทียบกับแถบสีมาตรฐาน จะสามารถอ่านค่าปริมาณแอมิโลส ในตัวอย่างและประมารการปลอมปนของข้าวหอมมะลิด้วยข้าวพันธุ์อื่น ๆ ได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นายเจตน์นที ราชเมืองมูล
โทรศัพท์ +66 55 267 038 ต่อ 7230
โทรศัพท์มือถือ 0897061644
Email jadenatheeyoke@gmail.com
ฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "กรรมวิธีการตรวจสอบการปลอมปนข้าวหอมมะลิ"