อาหารข้นสำหรับโคขุนลูกผสมชาร์โรเลส์ที่น้ำหนัก400-500 กิโลกรัม
นักวิจัย  
ผศ.ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1703001135 ยื่นคำขอวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การเลี้ยงโคขุนจำเป็นต้องได้รับอาหารข้นที่มีพลังงานสูง มีโปรตีนในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้โคขุนมีการเจริญเติบโตที่ดี มีซากขนาดใหญ่ และมีไขมันแทรกที่สูงจึงมีความจำเป็นต้องคิดค้นสูตรอาหารที่เหมาะสมกับการขุนโคเนื้อ ซึ่งสูตรนี้มีองค์ประกอบของมันเส้นเป็นแหล่งของพลังงานที่ย่อยสลายได้ง่าย มีราคาถูก หาได้ง่าย มียูเรียเป็นแหล่งของไนโตรเจนที่ไม่ใช่โปรตีนที่ทำการละลายและผสมกับกากน้ำตาลก่อนการนำไปผสมในสูตรอาหารเพื่อลดโอกาสการเกิดยูเรียเป็นพิษ และลดการเป็นฝุ่นผงเมื่อนำไปผสมกับวัตถุดิบอื่นๆที่มีลักษณะความเป็นฝุ่นผง นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของพรีมิกซ์และไดแคลเซียมฟอสเฟตเพื่อเป็นแหล่งของแร่ธาตุ รวมถึงมีการใช้กำมะถันเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ของยูเรียได้ดียิ่งขึ้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การเลี้ยงโคขุนจำเป็นต้องได้รับอาหารข้นที่มีพลังงานสูง มีโปรตีนในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้โคขุนมีการเจริญเติบโตที่ดี มีซากขนาดใหญ่ และมีไขมันแทรกที่สูงจึงมีความจำเป็นต้องคิดค้นสูตรอาหารที่เหมาะสมกับการขุนโคเนื้อ ซึ่งสูตรนี้มีองค์ประกอบของมันเส้นเป็นแหล่งของพลังงานที่ย่อยสลายได้ง่าย มีราคาถูก หาได้ง่าย มียูเรียเป็นแหล่งของไนโตรเจนที่ไม่ใช่โปรตีนที่ทำการละลายและผสมกับกากน้ำตาลก่อนการนำไปผสมในสูตรอาหารเพื่อลดโอกาสการเกิดยูเรียเป็นพิษ และลดการเป็นฝุ่นผงเมื่อนำไปผสมกับวัตถุดิบอื่นๆที่มีลักษณะความเป็นฝุ่นผง นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของพรีมิกซ์และไดแคลเซียมฟอสเฟตเพื่อเป็นแหล่งของแร่ธาตุ รวมถึงมีการใช้กำมะถันเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ของยูเรียได้ดียิ่งขึ้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นายเจตน์นที ราชเมืองมูล
โทรศัพท์ +66 55 267 038 ต่อ 7230
โทรศัพท์มือถือ 0897061644
Email jadenatheeyoke@gmail.com
ฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อาหารข้นสำหรับโคขุนลูกผสมชาร์โรเลส์ที่น้ำหนัก400-500 กิโลกรัม"