กระถางต้นไม้จากเศษผงใบยาสูบ
นักวิจัย  
ผศ.ดร.จักรกฤช ศรีละออ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1703001134 ยื่นคำขอวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การผลิตกระถางต้นไม้จากเศษผงใบยาสูบ เป็นการนำของเสียเหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็นกระถางต้นไม้ที่มีคุณสมบัติในการป้องกันแมลงศัตรูพืชเนื่องจากมีนิโคตินเป็นองค์ประกอบ และปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชที่ปลูกได้ ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี นอกจากนั้นตัวกระถางยังสามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การผลิตกระถางต้นไม้จากเศษผงใบยาสูบ เป็นการนำของเสียเหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็นกระถางต้นไม้ที่มีคุณสมบัติในการป้องกันแมลงศัตรูพืชเนื่องจากมีนิโคตินเป็นองค์ประกอบ และปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชที่ปลูกได้ ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี นอกจากนั้นตัวกระถางยังสามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นายเจตน์นที ราชเมืองมูล
โทรศัพท์ +66 55 267 038 ต่อ 7230
โทรศัพท์มือถือ 0897061644
Email jadenatheeyoke@gmail.com
ฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "กระถางต้นไม้จากเศษผงใบยาสูบ"