เครื่องเพาะพันธุ์เมล็ด
นักวิจัย  
อาจารย์คงเดช พะสีนาม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1803000609 ยื่นคำขอวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันการบริโภคพืชปลอดสารพิษหรือพืชออร์แกนิค และพืชต้นอ่อน เช่น เห็ดนางฟ้า ต้นอ่อนทานตะวัน ต้นอ่อนผักบุ้ง และต้นอ่อนถั่วลันเตาหรือโต้วเหมี่ยว เป็นต้น กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น โดยพืชออร์แกนิคและพืชต้นอ่อนมีคุณค่าทางโภชนาการสูงและปลอดภัย สามารถนำมาประกอบอาหารได้ง่ายและหลากหลาย จึงทำให้เกิดความต้องการจากผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น แต่การผลิตพืชปลอดสารพิษหรือพืชออร์แกนิคให้ปลอดภัยสูงสําหรับผู้บริโภคนั้นมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและต้องคอยดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด จึงมีผู้คิดค้นและพัฒนาเครื่องปลูกพืชอย่างแพร่หลาย แต่ส่วนใหญ่ใช้ตัวควบคุมเวลาในการให้น้ำและเป็นแบบระบบน้ำวน ซึ่งส่งผลให้พืชผักเน่าเสียได้ง่าย เนื่องจากพืชอาจได้รับน้ำมากเกินความต้องการ ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องเพาะเมล็ดพันธ์ุ ให้สามารถปลูกพืชที่ให้น้ำแบบพ่นหมอก สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นตามความเหมาะสมของพืชได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เครื่องเพาะเมล็ดพันธ์ุ ให้สามารถปลูกพืชที่ให้น้ำแบบพ่นหมอก สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นตามความเหมาะสมของพืชได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นายเจตน์นที ราชเมืองมูล
โทรศัพท์ +66 55 267 038 ต่อ 7230
โทรศัพท์มือถือ 0897061644
Email jadenatheeyoke@gmail.com
ฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องเพาะพันธุ์เมล็ด"