Collection: Paper art of Thai Tradition ลวดลายบรรจุภัณฑ์แบบที่ 2
นักวิจัย  
อาจารย์ปรารถนา ศิริสานต์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1802000704 ยื่นคำขอวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ศิลปะการตัดกระดาษเป็นลวดลาย หรือลายฉลุ เป็นศิลปะภูมิปัญญาของไทย ที่บรรพบุรุษได้ฝากไว้ เป็นสมบัติของชาติ ใช้ตกแต่งสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมบุญหรืองานมงคลต่างๆ เช่น งานอุปสมบท งานหมั้น แต่งงาน ทำบุญบ้าน ขึ้นบ้านใหม่ ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ซึ่งนับวันยิ่งจะเลือนหาย ปัจจุบันมักจะเห็นแต่ในงานบุญ หรืองานเทศกาลบ้าง พิษณุโลกมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและเป็นหนึ่งในแหล่งส่งเสริม การท่องเที่ยวของประเทศ มีศิลปะของพื้นถิ่นเป็นเอกลักษณ์แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะทำการศึกษาสภาพทั่วไปของศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี และนำข้อมูลที่ศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์ลวดลาย บนวัสดุใยกล้วย จากนั้นนำมาออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ภายในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี ให้เห็นถึงคุณค่าความสำคัญของภูมิปัญญา และเพื่อให้คนรุ่นหลังเรียนรู้ เห็นคุณค่าได้รู้จักและรักษารูปแบบการตัดกระดาษนี้และอนุรักษ์ไว้สืบต่อไป
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ศิลปะการตัดกระดาษเป็นลวดลาย หรือลายฉลุ เป็นศิลปะภูมิปัญญาของไทย ที่บรรพบุรุษได้ฝากไว้ เป็นสมบัติของชาติ ใช้ตกแต่งสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมบุญหรืองานมงคลต่างๆ เช่น งานอุปสมบท งานหมั้น แต่งงาน ทำบุญบ้าน ขึ้นบ้านใหม่ ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ซึ่งนับวันยิ่งจะเลือนหาย ปัจจุบันมักจะเห็นแต่ในงานบุญ หรืองานเทศกาลบ้าง พิษณุโลกมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและเป็นหนึ่งในแหล่งส่งเสริม การท่องเที่ยวของประเทศ มีศิลปะของพื้นถิ่นเป็นเอกลักษณ์แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะทำการศึกษาสภาพทั่วไปของศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี และนำข้อมูลที่ศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์ลวดลาย บนวัสดุใยกล้วย จากนั้นนำมาออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ภายในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปะการตัดกระดาษแบบไทยประเพณี ให้เห็นถึงคุณค่าความสำคัญของภูมิปัญญา และเพื่อให้คนรุ่นหลังเรียนรู้ เห็นคุณค่าได้รู้จักและรักษารูปแบบการตัดกระดาษนี้และอนุรักษ์ไว้สืบต่อไป
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นายเจตน์นที ราชเมืองมูล
โทรศัพท์ +66 55 267 038 ต่อ 7230
โทรศัพท์มือถือ 0897061644
Email jadenatheeyoke@gmail.com
ฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "Collection: Paper art of Thai Tradition ลวดลายบรรจุภัณฑ์แบบที่ 2"