สีย้อมเส้นไหมและเส้นใยฝ้ายจากแอคติโนมัยซีต
นักวิจัย  
ผศ.นฤมล เถื่อนกูล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 0901003963 ยื่นคำขอวันที่ 3 กันยายน 2552
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การประดิษฐ์นี้เกี่ยวกับสีย้อมเส้นใยไหมและเส้นใยฝ้ายจากแอคติโนมัยซีต ซึ่งเป็นการ นำสีของแอคติโนมัยซีตมาใช้เพื่อทดแทนสีย้อมจากสารเคมี แร่ธาตุ พืช และสัตว์ ในการย้อม เส้นใยไหมและเส้นใยฝ้าย เป็นการนำสีที่ผลิตจากจุลินทรีย์มาประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์เพื่อลดต้นทุนของวัตถุดิบ ลดระยะเวลาการผลิต ลดการใช้พื้นที่ ลด การตัดต้นไม้ ลดการเลี้ยงสัตว์ และลดการใช้สีสังเคราะห์ เป็นทางเลือกของสีย้อมเส้นใยไหม และเส้นใยฝ้ายจากธรรมชาติ และเป็นการนำสีที่ผลิตจากจุลินทรีย์มาประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ลดต้นทุนของวัตถุดิบ ลดระยะเวลาการผลิต ลดการใช้พื้นที่ ลด การตัดต้นไม้ ลดการเลี้ยงสัตว์ และลดการใช้สีสังเคราะห์ เป็นทางเลือกของสีย้อมเส้นใยไหม และเส้นใยและเป็นการนำสีที่ผลิตจากจุลินทรีย์มาประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นายเจตน์นที ราชเมืองมูล
โทรศัพท์ +66 55 267 038 ต่อ 7230
โทรศัพท์มือถือ 0897061644
Email jadenatheeyoke@gmail.com
ฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "สีย้อมเส้นไหมและเส้นใยฝ้ายจากแอคติโนมัยซีต"