Grobot mini Plant Factory ปลูกผักทุกที่ทุกเวลาปลอดภัยไร้สารพิษ
นักวิจัย  
บริษัท อินเทลอะโกร จำกัด  
สถานภาพสิทธิบัตร
ความลับทางการค้า
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัญหาสภาพภูมิอากาศแปรปรวนรุนแรงมากขึ้น องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ คาดการณ์ว่าภายในปี 2050 ประชากรโลกจะมีจำนวนมากถึง 9.7 พันล้านคน และเกิดการเคลื่อนย้ายอาศัยอยู่ในเมืองมากขึ้น ขณะเดียวกันพื้นที่ทำการเกษตรลดลง ทำให้วิกฤตด้านอาหารรุนแรง แม้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ แต่อย่างไรก็ดี ประเทศไทยก็ไม่อาจพ้นจากกระแสโลกได้ ปัจจุบันมีปัญหาการเคลื่อนย้ายของประชากรมาอยู่ในเมือง สังคมสูงอายุ แรงงานและพื้นที่ทำการเกษตรลดลง และแนวโน้มปัญหาจะรุนแรงมากขึ้น ตามภาวะการท่องเที่ยว และแรงงานต่างด้าวที่เติบโต นอกจากนี้ประเทศไทยยังพบปัญหา ผลผลิตทางการเกษตรปนเปื้อนยาฆ่าแมลงและกำจัดวัชพืชเกินมาตรฐาน การทำการเกษตรในเมือง(Urban Farm) ด้วยวิธีการปลูกพืชแบบ Plant Factory สามารถรองรับแนวโน้มโลกดังกล่าวได้ การปลูกด้วยการควบคุมสภาพแวดล้อม และใช้แสงประดิษฐ์(Artificial Light) สามารถผลิตได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่มียาฆ่าแมลงและกำจัดวัชพืช ผลผลิตมากกว่า 100-300 เท่าเมื่อเทียบกับการปลูกแบบปกติ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
Grobot เป็นระบบปลูกแบบ Plant Factory พร้อม Application และเซนเซอร์ IoT ที่มีการวิจัยและทดลองมานานกว่า 5 ปี สามารถควบคุมปัจจัยการเจริญเติบโตได้ครบวงจร เช่น อุณหภูมิ แสง CO2 สารอาหาร เป็นต้น สามารถปลูกผักสลัดและผักไทยได้มากกว่า 30 ชนิด ติดตามและควบคุมผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ขนาดสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานที่ได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
Thanit Phakdeesoda
โทรศัพท์มือถือ 0914151959
Email marketing@intelagro.com
บริษัท อินเทลอะโกร จำกัด

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "Grobot mini Plant Factory ปลูกผักทุกที่ทุกเวลาปลอดภัยไร้สารพิษ"