ปุ๋ยชีวภาพละลายโพแทสเซียม
นักวิจัย  
ผศ.ดร.สุรชาติ สินวรณ์
ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น มีลักษณะดินบางส่วนเป็นชั้นดินเหนียวที่อัดตัวกันแน่น ที่เรียกว่า ดินดาน ทำให้รากมันสำปะหลังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแร่ธาตุต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธาตุโพแทสเซียม (K) ซึ่งธาตุนี้ที่พบในดินดาน ส่วนใหญ่จะเป็นโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไม่ได้ (non exchangeable K) มันสำปะหลังจึงไม่สามารถนำโพแทสเซียมที่อยู่บริเวณนั้น ตามธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ได้ ส่งผลให้ผลผลิตมันสำปะหลังที่ได้ตกต่ำ เนื่องจากธาตุโพแทสเซียม มีบทบาทสำคัญต่อการเคลื่อนย้ายคาร์โบไฮเดรตจากใบและต้นมันสำปะหลังไปยังราก ทำให้เพิ่มปริมาณแป้งในหัวมันสำปะหลัง และลดปริมาณไฮโดรไซยานิคที่เป็นอันตรายในหัวมันได้ การขาดธาตุโพแทสเซียมจึงส่งผลให้ผลผลิตมันสำปะหลังลดลงอย่างชัดเจน ปุ๋ยชีวภาพละลายโพแทสเซียมจึงเป็นปุ๋ยชีวภาพที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาดินดานในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง โดยมีการนำเอาแบคทีเรียหลายสายพันธุ์มาเป็นส่วนผสมของปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งแบคทีเรียเหล่านี้ มีประสิทธิภาพในการละลายธาตุโพแทสเซียมและปลดปล่อยออกมาจากดิน ในรูปที่พืชสามารถดูดไปใช้ได้ โดยแบคทีเรียจะสร้างกรดอินทรีย์ออกมาละลายโพแทสเซียมออก
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ปุ๋ยชีวภาพละลายโพแทสเซียม มีส่วนผสมของแบคทีเรียสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพในการละลายธาตุโพแทสเซียมและปลดปล่อยออกมาจากดิน ในรูปที่พืชสามารถดูดไปใช้ได้ จึงใช้แก้ปัญหาดินดาน ช่วยให้รากมันสำปะหลังสามารถดูดใช้ธาตุโพแทสเซียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยปรับปรุงคุณภาพดิน ทำให้ผลผลิตของมันสำปะหลังเพิ่มขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างชัดเจน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.ดร.จิระ จิตสุภา
โทรศัพท์ 0-2244-5280-3
โทรศัพท์มือถือ 0-81300-2594
Email jirajitsupa@gmail.com
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ปุ๋ยชีวภาพละลายโพแทสเซียม"