Smart Home
นักวิจัย  
นายชุติวัฒณ์ ก่อแก้ว และนายปภาวิน ธนาปภาพันธุ์
บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด
 
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีปัญหาทางด้านการโจรกรรม และ การเกิดอัคคีภัยมากขึ้น
เนื่องจากการป้องกันหรืออุปกรณ์ภายในบ้านไม่มีประสิทธิภาพพอ จึงก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ อีกทั้งการ เปิด-ปิด แก๊สยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้รวมไปถึงการทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้าง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เมื่อทำการพิมพ์ข้อความผ่านทาง Application Line จะทำให้ Line ส่งข้อมูลต่อไปยังเว็บไซต์ที่รอรับข้อมูล หลังจากนั้น ระบบจะทำการตรวจสอบ ข้อความที่ได้รับมา ว่ามีรูปแบบเงื่อนไขตรงกับที่ออกแบบไว้หรือไม่หากมีรูปแบบตรงกับก็จะทำการสั่งการทำงานอุปกรณ์ตามที่ได้รับคำสั่งมาพร้อมตอบผลลัพธ์กลับไปยังผู้ใช้งาน แต่หากไม่ตรงกัน ก็จะทำการแจ้งกลับไปยังผู้ใช้งาน ว่าเกิดข้อผิดพลาด เป็นต้น
สั่งระบบการทำงานผ่านไลน์ สามารถแสดงสถานะของที่อยู่อาศัย ส่งคำสั่งผ่านระบบไลน์ เช่น เปลี่ยนสีไฟห้องครัว ห้องนอน สั่งเปืดระบบรักษาความปลอดภัย ระบบกันขโมย อัคคีภัย และระบบตรวจจับก๊าซ สามารถแจ้งเตือนผ่านไลน์ได้เมื่อเกิดเหตุร้าย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
ดร. ชานนท์ ตุลาบดี
โทรศัพท์ 02-155-3745
โทรศัพท์มือถือ 090-525-3000
Email Sales@GravitechThai.com

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "Smart Home"