temperature and humidity checker
นักวิจัย  
นายเกียรติคุณ จำนงอุดม, นายพีรพล ขาวซัง
บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด
 
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เนื่องจากปัจจุบันประเทศมีสภาพอากาศที่แปรปรวนเป็นอย่างมาก ทำให้ส่งผลต่อคนภายในบ้าน หรือครัวเรือนต่างๆ ที่ปรับตัวตามสภาพอากาศไม่ได้ และไม่ทราบถึงอุณหภูมิที่แม่นยำมากพอ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
sersor ตรวจจับอุณหาภูมิที่สามารถวัดอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำต่อสภาพอากาศในบริเวณนั้นได้อย่างชัดเจน เมื่อตัว Temp ได้รับอากาศโดยผ่านตัว sersor นี้มีการบอกค่าผ่าน monitor แสดงค่าให้ผู้ใช้ได้รู้ถึงค่าอุณหภูมิปัจจุบันว่า ควรประพฤติตามสภาพอากาศ
สามารถตรวจจับสภาพอาศและอุณหาภูมิบริเวณนั้นได้อย่างแม่นยำ
สามารถแสดงผลผ่าน Monitor ทำให้ดูเข้าใจง่ายมากขึ้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
ดร. ชานนท์ ตุลาบดี
โทรศัพท์ 02-115-3745
โทรศัพท์มือถือ 090-525-3000
Email Sales@GravitechThai.com

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "temperature and humidity checker"