Heart rate monitor
นักวิจัย  
นาย เกียรติคุณ จำนงอุดม และ นายชุติวัฒณ์ ก่อแก้ว
บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด
 
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เนื่องจากผู้ป่วยหัวใจหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับอัตราการเต้นของหัวใจนั้น
จะพบปัญหาในการวัดชีพจรตัวเอง หรือตรวจจับหรือนับอัตราการเต้นของหัวใจพลาดนั้น มีอยู่จำนวนมากและผู้ป่วยบางคนอาจทำการวัดเองไม่ได้ ซึ่งส่งผลอันตรายอย่างมากต่อผู้ป่วยที่อยู่ตัวคนเดียว ไม่มีผู้เชี่ยวชาญคอยช่วย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
sersor Max30100 หรือ sersor ตรวจจับชีพจรการเต้นของหัวใจ
หลักการทำงานของตัว sersor นี้ เมื่อผู้ใช้วางนิ้วมือลงบนตัว sersor
จะแสดงค่าชีพจรการเต้นของหัวใจ ผ่านทาง Monitor ให้ผู้ใช้ได้รับรู้ถึงอัตราการเต้นของหัวใจตัวเอง
จุดเด่น Heart rate monitor
สามารถตรวจจับชีพจรหรืออัตราการเต้นของหัวใจได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว
สามารถใช้ได้หลายด้าน เช่น ด้านการแพทย์ ด้านกีฬา เป็นต้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
ดร. ชานนท์ ตุลาบดี
โทรศัพท์ 02-113-3745
โทรศัพท์มือถือ 090-525-3000
Email Sales@GravitechThai.com

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "Heart rate monitor"