การพัฒนาต้นแบบเครื่องย้อมสีสไลด์ชิ้นเนื้ออัตโนมัติขนาดเล็กควบคุมด้วยราสเบอร์รี่พาย
นักวิจัย  
นายไกรวิทย์ รุ่งเรือง
นายอาจอง ปกป้อง
นายกีรดิษ สายพัทลุง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เครื่องย้อมชิ้นเนื้อ เพื่อลดความเสี่ยงให้กับมนุษย์ในการทำงานร่วมกันกับสารเคมี และยังเป็นเครื่องมือที่สามารถทำงานแทนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มีราคาสูงได้ระยะหนึ่งนอกจากนี้แล้วยังเป็นเครื่องมือในการฝึกทักษะให้นักศึกษาเข้าใจการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบ การต่ออุปกรณ์ อินพุต เอาต์พุต เพื่อใช้งานรวมถึงเป็นแนวทางการนำไปใช้ในด้านการแพทย์ประกอบกับผู้ศึกษาหรือผู้สนใจจะนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ประกอบการต่าง ๆ ในอนาคตต่อไป
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1. ช่วยลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัสสารเคมีอันตราย
2. สามารถนำไปใช้จริงในห้อง LAB Pathology หรือ ห้องชิ้นเนื้อและเซลล์วิทยา
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นายกีรดิษ สายพัทลุง
โทรศัพท์ 025226637
โทรศัพท์มือถือ 0845347744
Email keeradit@pnru.ac.th
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "การพัฒนาต้นแบบเครื่องย้อมสีสไลด์ชิ้นเนื้ออัตโนมัติขนาดเล็กควบคุมด้วยราสเบอร์รี่พาย"