ชุดลำลองสตรีจากผ้าพื้นเมืองกระเหรี่ยงปกาเกอะญอ
นักวิจัย  
ผศ.ดร.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์ และคณะ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1902000765 ยื่นคำขอวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1902000766 ยื่นคำขอวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1902000767 ยื่นคำขอวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1902000768 ยื่นคำขอวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายจากผ้าพื้นเมืองของกระเหรี่ยงปกาเกอะญอ เกิดจากการพัฒนาลวดลายของผ้าพื้นเมืองกระเหรี่ยงปกาเกอะญอ ที่มีพื้นฐานหลักจำนวน 4 ลวดลาย ได้แก่ ก้อแก้บอ (ลายแมลงปอ) เข็มพอทะ (ลายดาวกระจาย) แหนะแมคลี (ลายตาสับปะรด) และพอนุยกะบลี่ (ลายดอกมะลิ) ลวดลายต่างๆ ที่พัฒนานำมาสู่การออกแบบและตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายสำหรับสุภาพสตรี
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1. การส่งเสริมศิลปะและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองของกระเหรี่ยงปกาเกอะญอ
2. การพัฒนาลวดลายผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และประโยน์จากการใช้สอยให้หลากหลายยิ่งขึ้น
3. การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภค เน้นการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณมยุรี จอยเอกา/คุณฉัตรวดี สายใยทอง/คุณพัชรี ซิลวา
โทรศัพท์ 025494493
โทรศัพท์มือถือ 0831516740,0882472271
Email mayuree_j@rmutt.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ชุดลำลองสตรีจากผ้าพื้นเมืองกระเหรี่ยงปกาเกอะญอ"