ระบบมอนิเตอร์แปลงผักไฮโดรโปนิกส์ ผ่านเทคโนโลยีไอโอทีและโมบายแอปพลิเคชัน
นักวิจัย  
ดร.น้ำทิพย์ ตระกูลเมฆี
ดร.ชิดชนก โชคสุชาติ
รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู
นายณรงค์ชัย บุญทอง
นายอานนท์ ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ระบบมอนิเตอร์แปลงผักไฮโดรโปนิกส์ ประกอบด้วยอุปกรณ์ไอโอทีที่มีความสามารถในการประเมินวัดค่าต่างๆ เช่น ความสว่าง อุณหภูมิ และส่งข้อมูลไปยังคลาวด์เพื่อแจ้งเตือนไปยังโมบายแอปพลิเคชันของผู้ดูแลหรือเจ้าของเพื่อทราบความผิดปกติของปัจจัยต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเพาะปลูก โดยสิ่งประดิษฐ์สามารถทำการเปิด - ปิดกลไกอุปกรณ์ที่ช่วยลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจสร้างความเสียหายให้แก่พืชผัก เช่น ความสว่างไม่เพียงพอในการสังเคราะห์แสงก็เปิดแสงไฟอุลตราไวโอเล็ต และเมื่อมีแสงแดดหรือความสว่างเพียงพอก็มีระบบปิดไฟอุลตราไวโอเล็ตอัตโนมัติ อีกทั้งยังมีระบบเปิด-ปิดด้วยระบบมือ (Manually turn on/off System) สิ่งประดิษฐ์ยังมีระบบรายงานและกราฟแสดงข้อมูลความสว่างและอุณภูมิที่เป็นปัจจุบัน และสามารถดู ข้อมูลย้อนหลังได้ นอกจากนี้ระบบยังสามารถตั้งค่าของปัจจัยเพาะปลูกต่าง ๆ ที่จะให้แจ้งเตือนไปยังโมบายแอปพลิเคชัน และระบบกลไกอัตโนมัติทำงานเมื่อมีความผิดปกติของสิ่งแวดล้อมที่เพาะปลูกได้ตามชนิดของพืชผักตามค่าที่กำหนดหรือตั้งค่าได้ นอกจากนี้ผู้วิจัยมีแผนจะประยุกต์ใช้ประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์ในต้นไม้มงคลหรือต้นไม้ราคาแพง เพื่อขยายตลาดอีกด้วย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
โมบายแอปพลิเคชันสามารถแจ้งเตือนเหตุผิดปกติ เช่น ความสว่างและอุณภูมิที่ผิดปกติได้ อีกทั้งระบบสามารถเปิด-ปิดระบบกลไกอัตโนมัติของระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาที่อาจสร้างความเสียหายแก่พืชผักได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นายสิทานนท์ อมตเวทย์
โทรศัพท์ 074-28-9321
โทรศัพท์มือถือ 0909707099
Email sitanon.a@psu.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ระบบมอนิเตอร์แปลงผักไฮโดรโปนิกส์ ผ่านเทคโนโลยีไอโอทีและโมบายแอปพลิเคชัน"